Verksamheten på Luleå golfklubb utgår från klubbens stadgar och perspektivplan. På årsmötet väljs klubbens styrelse och övriga funktionärer. Styrelsen ansvarar för verksamheten som leds av klubbchefen. Denne är också vd för klubbens servicebolag, det helägda Luleå Golf AB.

Luleå Golf AB har uppdraget att sköta anläggningen med ansvar för mark, bana och fastigheter. Detta sker i samförstånd med Luleå Golfklubb. Bolagets styrelse och vd har ansvar enligt aktiebolagslagen.

Golfklubbens styrelse har till huvudsaklig uppgift att arbeta med medlems- och klubbutveckling, marknadsföring och att stimulera en aktiv verksamhet i klubbens kommittéer. Styrelsen upprättar arbetsmanualer för kommittéerna och ansvarar for budgeten i samarbete ened klubbchefen.

Kommittéerna är grundbulten i klubbens utveckling. De arbetar med stort eget ansvar utifrån beslutade verksamhetsplaner, gällande stadgar och fastlagd budget. Kommittéerna verkställer årsmötets och klubbstyrelsens olika uppdrag samt arrangerar tävlingar och andra aktiviteter för klubbens medlemmar.

Pro- och restaurangverksamheterna på klubben regleras genom avtal mellan Luleå Golf AB och kontrakterade entreprenörer.