På den här sidan redovisas lokala regler och lokala bestämmelser – samt en tillfällig lokal regel – för Luleå GK. Förfrågningar hänvisas till regel- och handicapkommittén. Se även sidan med tävlingsreglerLokala regler finns anslagna i klubbhuset.

1. Lokala regler. Vid spel på Luleå Golfklubb gäller:

Out of Bounds Regel 27-1 samt Intern Out of Bounds

Definieras av vita pinnar eller linjer

 • Den interna out of boundsgränsen på Hermelinen mellan hål 3 och hål 9, definieras av vit-svarta pinnar, och gäller endast vid spel på hål 3. Vit sida mot hål 3. Vid spel på hål 9 är vit-svarta pinnarna oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 . Svart sida mot hål 9

Vattenhinder – Sidovattenhinder 26-1

Definieras av gula pinnar eller gula linjer för vattenhinder resp. röda pinnar eller röda linjer för sidovattenhinder. Kolla hur du droppar bollen vid vattenhinder här.

 • Om bollen spelas i vattenhindret bakom green på Renen hål 9, får spelaren fortsätta enl. regel 26-1 eller som extra alternativ droppa en boll i markerad droppruta, med 1 slags plikt. Bollen ska vid droppning ta mark i dropprutan och är i spel om den stannar inom två klubblängder från den plats där den träffade marken även om den rullar ur dropprutan eller närmare hål. Linjen som definierar dropprutan är i dropprutan. I övrigt är regel 20-2 tillämplig.
 • Sidovattenhindret på Björnen hål 5 vänster sida är oändligt
 • Sidovattenhindret på Björnen hål 7 vänster sida är oändligt
 • Sidovattenhindret på Renen hål 8 höger sida är oändligt

Avrinningssvackor/dikesliknande fördjupningar: Alla vattenhinder och sidovattenhinder är markerade. Vatten i avrinningssvackor/dikesliknande fördjupningar är tillfälligt vatten och spelarna får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i).

Mark under arbete – Onormala markförhållanden Regel 25-1

Vit linje runt ett område definierar gränsen för MUA. Område med blåa pinar är spel är tillåtet ifrån. Område med blå/vita pinnar är spel förbjudet ifrån.

 • Dräneringsrännor med synligt singel, sand eller grus
 • Jordfasta stenar på den finklippta delen av spelfältet
 • Myrstackar
 • Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning

Flyttbara hindrande föremål Regel 24-1

 • Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål

Oflyttbara hindrande föremål Regel 24-2

 • Belagda vägar och stigar
 • Vägslut och vägutvidgningar som markerats med vita linjer
 • Avståndsmarkeringar, pinnar och plattor, för 200, 150 och 100 meter till greenens mitt.
 • Plattor och ”borstar” som markerar vatten- och sidovattenhinder
 • Samtliga övergångar över vatten- och sidovattenhinder

Träd med stödpinnar/Nyplanterade träd Regel 24-2

 • Om ett träd med stödpinnar påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas på det sätt som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren, lyfta och dropp bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26.

NY lokal regel från 2017: Boll som oavsiktligt rubbas på green Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

 • När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Organisk del av banan Regel 13-1

lada

 • Byggnader, lador, milstolpen vid green Renen 3 och stengärdsgårdar är organiska delar av banan. Lösa stenar får inte tas bort från stengärdsgårdar. (Regel 24-2 är inte tillämplig)

Boll som träffar ledningstråd

 • Om en boll träffar ledningstråden på Björnen hål 7, ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5

Plikt för brott mot lokala regler: Matchspel – förlust av hål; Slagspel – två slag

Avståndsmätare tillåten vid spel på banan Regel 14-3

Vid spel på Luleå GK:s bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare, med undantag för juniortävling eller tävling där tävlingsledningen förbjudit användande av avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader, vindhastighet osv) bryter spelaren mot Regel 14-3. Plikt: Matchspel – förlorat hål, Slagspel – två slag. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Om överträdelsen sker mellan spelat av två hål gäller plikten för nästa hål.

 

2. Lokala bestämmelser. Vid spel på Luleå Golfklubb gäller:

• Spelföreträde: Grupp/boll som har befinner sig på ett hål med högre nummer (1-9) på någon av de tre slingorna har företräde, oavsett den inbördes ordning av hålet under en 18-håls rond.

• Klädsel ska vara vårdad, spel med bar överkropp är inte tillåtet.

• Golfskor med utbytbara broddar ska broddarna vara s.k softspikes.

• Rangebollar får inte användas vid spel på banan.

• Banpersonal som arbetar på banan har företräde.

• Bunkerkrattor skall placeras i bunkern och i spelriktningen.

• Avståndsmarkeringarna på fairway anger avståndet till greenens mitt.

• Bred heldragen linje framför green innebär förbud mot bagvagnar mellan linjen och green.

• Paus: Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 min efter nio hål. Om efterföljande ”boll” inte önskar ta paus har den rätt att ”gå igenom”.

• Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater: Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare

• Vägövergångar/övergångar: Samtliga övergångar över vatten- och sidovattenhinder tillhör inte hindret.

 

3. Nytt för 2017: Tillfällig lokal regel: Mark under arbete. Spel förbjudet.

Områden som är belagda med matjord och är nysådda, efter trädrensning och stubbfräsning, oavsett om dessa områden är markerade med blå-vita pinnar eller inte, är mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet. Om spelarens boll ligger i eller vidrör området, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i MUA får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c, annars måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1.

Om ett område som är belagt med matjord och är nysått, efter trädrensning och stubbfräsning, är i ett vatten- sidovattenhinder måste spelaren droppa i hindret eller ta lättnad enl. R 26

Högar av ris och kvistar: Högar av ris och kvistar, hopsamlade efter trädfällningen för bortforsling, är mark under arbete. Om spelarens boll ligger i eller vidrör en sådan hög, eller om denna påverkar området för den avsedda svingen, får spelaren ta lättnad utan plikt, enligt Regel 25-1b(i). Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i högen får spelaren ta lättnad utan plikt, enligt Regel 25-1c(i), i annat fall måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1.

OBS! Inverkan av ris och kvistar på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Notera att ris och kvistar är lösa naturföremål och att de får tas bort enligt Regel 23, utom när både lösa naturföremål och bollen är i ett hinder.  

Plikt: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

 

4. Mer om golfregler

Svenska Golfförbundet har producerat tolv animerade regelfilmer som ska göra det lättare för golfspelaren att testa sina kunskaper och lära sig regler. Filmerna finns tillgängliga på Youtube och Vimeo och är fria att laddas ner. Här ett exempel: